Om os & Vedtægter

Foreningen DAN-THAI

Vores forening er en nonprofitorganisation. Det vil sige, at vi ikke arbejder for at tjene penge, men for at vise hvad Thailand og thailands folk går op i, og hvad de har af traditioner.


Vi har bor Hvorup Kærvej 2, 9400 Nørresundby. Du er altid velkommen til at kigge forbi, også selv om du bare er nysgerig og gerne vil vide lidt mere om vores forening.Du er velkommen til at søge medlemskab og deltage i vores aktivitetter. 


Vores formål er at sprede den thailandske kultur og forene danskere og thailændere som har interesse for det.

Bestyrelse


Mekkhala Jensen (formand)

Mobil: 50 10 23 00


Prapassorn Seanroo (kasserer)

Mobil: 60 90 68 99


Dusida Sørensen

Vedtægter for

Foreningen Dan-Thai


§ 1. Navn og tilhørsforhold

Foreningens navn er: Foreningen Dan-Thai

Foreningens hjemsted er Aalborg Kommune


§ 2. Formål

Foreningen Dan-Thai ønsker at støtte og fremme interessen for thailandsk kultur, meditation og mad for dets medlemmer og borgere i Nordjylland.

Dette sker gennem foredrag, sammenkomster og fester arrangeret af foreningen.


§ 3. Organisation

Foreningens overordnede ledelse er generalforsamlingen, som består af medlemmer med gyldigt medlemsskab.

Generalforsamlingen vælger:

• En bestyrelse på 3 - 5 personer

• 2 suppleanter for bestyrelsen

• 1 revisor

Bestyrelse, revisor og suppleanter er på valg hvert år.


§ 4. Generalforsamlingen

Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel gennem foreningens hjemmeside. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af juni måned.


Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent

4. Indkomne forslag. (Forslag skal være modtaget af formanden senest en uge før generalforsamlingen).

5. Valg af formand for bestyrelsen 

6. Valg af kasserer til bestyrelsen

7. Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen

8. Valg af medlemmer til 1. og 2. bestyrelsessuppleant

9. Valg af medlemmer til revisor

10. Eventuelt


§ 5. Foreningens bestyrelse

Foreningens daglige ledelse forestås af bestyrelsen (Jf. § 3).

Udtræder et bestyrelsesmedlem, indtræder først 1. suppleanten. Udtræder yderligere et medlem, indtræder 2. suppleanten. 

Er det udtrådte medlem formand eller kasserer, vælger bestyrelsen, hvem der skal overtage det ledige hverv.

Den daglige drift varetages af formand og kasserer.

Kassereren udarbejder regnskab og budget.

Tegningsret for foreningen har formanden sammen med et andet bestyrelsesmedlem.


§ 6. Medlemskab

Enhver kan søge medlemskab, og bestyrelsen tildeler medlemskab til personer, som bestyrelsen vurderer til at kunne bidrage til foreningens aktivitet. Bestyrelsen skal godkende medlemskab. Medlemskab er gældende indtil udmeldelse.

Betales årskontingent ikke senest 1 måned efter forfaldsdato, sker udtræden af foreningen automatisk.

Meddelelse om kontingent, betalingsmåde og betalingsfrist fremgår af foreningens hjemmeside.


§ 7. Kontingent/finansiering

De årlige kontingenter fastsættes af bestyrelsen inden årets begyndelse sammen med forfaldsdato.

Foreningen søges herudover finansieret ved sponsor- og annoncestøtte samt bidrag for offentlige/private virksomheder, fonde, øvrige foreninger/institutioner og private personer.


§ 8. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kræver et flertal på ¾ af generalforsamlingens fremmødte medlemmer.


§ 9. Ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det, eller hvis 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt krav herom.

Indkaldelse sker under samme betingelser, som anført i §4 med angivelse af dagsorden.


§ 10. Regnskab

Regnskabsåret er kalenderåret og regnskabet udarbejdes af kassereren senest 1 måned efter årets afslutning. 


§ 11. Opløsning

Opløsning af foreningen kræver et flertal på ¾ af generalforsamlingens fremmødte medlemmer.

Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling med ¾ af generalforsamlingens fremmødte medlemmer.

Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til almennyttige formål.


Kontigent


Kontigent for 2017 er fastsat til 0 kr.

Kontigent for 2018 er fastsat til 0 kr.

Kontigent for 2019 er fastsat til 0 krFind os på facebook