Om os & Vedtægter

Wat Dan-Thai er en religiøs forening, som arbejder for at give interessede mulighed for at praktisere Buddhisme og meditation.


Vi har lejet ejendommen Hvorup Kærvej 2, 9400 Nørresundby, som vi anvender som vort Tempel. Du er altid velkommen til at kigge forbi, også selv om du bare er nysgerig og gerne vil vide lidt mere om Buddhisme og meditation.


Vi byder også skoler og uddannelsesinstitutioner velkomne som gæster, hvor vi fortæller om vores Tempel og Buddhisme.


I Templet i Nørresundby kan man ofte møde thailandske munke som er på besøg og som derfor deltager i aktivitterne. 

Bestyrelse


Mekkhala Jensen (formand)

Mobil: 50 10 23 00


Anna Kristensen (medlem)Anusorn Niyompan (medlem)


Vedtægter for

Wat Dan-Thai


§ 1. Navn, organisationsform og hjemsted
Foreningens navn er: Wat Dan-Thai.
Wat Dan-Thai er en religiøs forening.
Foreningens hjemsted er: Aalborg Kommune.


§ 2. Formål
Wat Dan-Thai´s formål er at give herboende thailændere og andre med interesse for Buddhisme adgang til udøvelsen af den buddhistiske tro i et tempel under navnet ”Wat Dan-Thai”, hvor der i templets religiøse handlinger – hvis muligt - deltager buddhistiske, thailandske munke.
Wat Dan-Thai fremmer tillige kulturudvekslingen mellem Danmark og Thailand og underviser i meditation.


§ 3. Organisation
Generalforsamlingen er den øverste myndighed i Wat Dan-Thai.
Generalforsamlingen vælger en bestyrelse bestående af mindst 3 medlemmer, som varetager daglig drift.
Fratræder et bestyrelsesmedlem inden ny generalforsamling, kan bestyrelsen selv udpege et midlertidigt bestyrelsesmedlem, som indtræder i bestyrelsen indtil førstkommende generalforsamling.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 3 år ad gangen ved den ordinære generalforsamling. På enhver generalforsamling skal mindst 1/3 af bestyrelsens medlemmer være på valg.
For at opstille som kandidat til bestyrelsen, skal kandidaten enten opstilles af bestyrelsen eller kandidaten skal senest den 1. februar inden generalforsamlingens afholdelse indsende sit kandidatur til bestyrelsen sammen med erklæring fra 12 medlemmer, som anbefaler medlemmet til deltagelse i bestyrelsen.
Bestyrelsen kan oprette arbejdsgrupper til særlige opgaver. Bestyrelsen udpeger medlemmer til sådanne arbejdsgrupper og fastsætter deres varighed og sammensætning.


§ 4. Generalforsamlingen
Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst 8 dages varsel gennem foreningens hjemmeside. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år mellem den 15. februar og 30. juni.
Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1. Bestyrelsen udpeger en dirigent, som leder generalforsamlingen.
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Indkomne forslag.
5. Valg af formand for bestyrelsen
6. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og antal bestyrelsesmedlemmer.
7. Eventuelt
For at sikre optagelse på dagsordenen, skal forslag til behandling på generalforsamlingen være formanden i hænde senest 1. februar.
Alle medlemmer har adgang til generalforsamlingen. Deltagelse i generalforsamlingen kræver, at medlemmet har anmeldt sin deltagelse mindst 3 dage inden generalforsamlingen.
Alle medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen, når de har været medlem i 18 måneder.


§ 5. Foreningens bestyrelse og tegningsret
Wat Dan-Thai´s daglige ledelse forestås af bestyrelsen (jfr. § 3). Bestyrelsens formand fastsætter i samarbejde med bestyrelsesmedlemmerne arbejdsfordelingen i bestyrelsen.
Tegningsret for foreningen har formanden sammen med et andet bestyrelsesmedlem.


§ 6. Medlemskab
Medlemskab opnås i Wat Dan-Thai ved ansøgning, der indgives til bestyrelsen.
Bestyrelsen tildeler medlemskab til ansøgere, som vurderes til at bidrage positivt til foreningens virke.
Afslag på optagelse kan indbringes for generalforsamlingen, der herefter træffer afgørelse om optagelse på førstkommende generalforsamling.
Bestyrelsen kan ved enstemmighed ekskludere medlemmer, som efter bestyrelsens vurdering modarbejder foreningens formål og aktiviteter. En eksklusion har virkning straks, men kan af medlemmet kræves behandlet på generalforsamlingen, således at generalforsamlingen beslutter om eksklusionen skal opretholdes eller annulleres. Annulleres eksklusionen genindtræder medlemmet. Generalforsamlingen kan fastsætte betingelser i forbindelse med en annullation.
Medlemskab er gældende indtil udmeldelse. Betales årskontingent ikke senest 3 måneder efter forfaldsdato, sker udtræden af foreningen automatisk. Meddelelse om kontingent, betalingsmåde og betalingsfrist fremgår af foreningens hjemmeside.


§ 7. Kontingent/finansiering
De årlige kontingenter fastsættes af bestyrelsen inden årets begyndelse sammen med forfaldsdato.
Foreningen finansieres i øvrigt via frivillige donationer/bidrag fra foreningens medlemmer.


§ 8. Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kræver et flertal på ¾ af generalforsamlingens stemmeberettigede medlemmer.


§ 9. Ekstraordinær generalforsamling
Indkaldelse sker, hvis formanden eller et bestyrelsesflertal ønsker det, eller hvis 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt krav herom. Indkaldelse sker under samme betingelser, som anført i §4 med angivelse af dagsorden.


§ 10. Regnskab
Regnskabsåret er kalenderåret og regnskabet udarbejdes af bestyrelsen senest 1 måned efter årets afslutning.


§ 11. Opløsning
Opløsning af foreningen kræver et flertal på ¾ af generalforsamlingens stemmeberettigede medlemmer.
Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling med ¾ af generalforsamlingens stemmeberettigede medlemmer.
Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til almennyttige formål, som fastsættes af generalforsamlingen.


----------


Således vedtaget på generalforsamlingen

afholdt 7. maj 2021
Årligt kontigent


Kontigent for 2020 er fastsat til 0 kr.

Kontigent for 2021 er fastsat til 0 kr